ID
(必填)
開課學年
(必填)
開課學期
(必填)
職類
(必填)
學程 科目類別
(必填)
部別
(必填)
學制
(必填)
課程名稱
(必填)
科系 組別 部校訂
(必填)
半全年
(必填)
必選修
(必填)
學分數
(必填)
上課時數
(必填)
實習時數 年級 班級 課程摘要 課程大綱
(必填)
課程連結 開課老師 備註 修課人數(條件必填) 填表時間
(必填)
上課地點 填表人 授課語言1 授課語言2 報部文號 證照1 證照2 教育部承辦人 學校承辦人 科系代碼 英文課程名稱 管轄單位 回文文號 全外語教學
(必填)
教學型態
(必填)
10 96 1 3  4 0 1004 國文(二) 景觀設計系  2 1 0 3 3 0 1  國文 國文 劉叔爾   2008/2/20              0 1
26 96 1 3  4 0 1004 大一英文 景觀設計系  2 1 0 2 2 0 1 依英文入學成績分班  大一英文 大一英文 英文組專兼任老師   2008/2/20              0 1
37 96 1 3  4 0 1004 英文聽講 景觀設計系  2 1 0 1 1 0 1 依英文入學成績分班  英文聽講 英文聽講 英文組專兼任老師   2008/2/20              0 1
46 96 1 3  4 0 1004 微積分(二) 景觀設計系  2 1 0 2 2 0 1  微積分 微積分 廖秋雄   2008/2/20              0 1
59 96 1 3  4 0 1004 歷史與文化(二) 景觀設計系  2 1 0 2 2 0 1  歷史與文化 歷史與文化 蘇啟昌   2008/2/20              0 1
87 96 1 3  4 0 1004 藝術鑑賞 景觀設計系  2 1 0 1 1 0 1  藝術鑑賞 藝術鑑賞 倪朝龍   2008/2/20              0 1
88 96 1 3  4 0 1004 藝術鑑賞 景觀設計系  2 1 0 1 1 0 2  藝術鑑賞 藝術鑑賞 侯憲堯   2008/2/20              0 1
97 96 1 2  4 0 1004 音樂鑑賞 景觀設計系  2 1 0 1 1 0 2  音樂鑑賞 音樂鑑賞 鄭志敏   2008/2/20              0 1
100 96 1 0  4 0 1004 中國現代小說導讀 中國現代小說導讀  2 0 0 2 2 0 2   中國文字應用 中國文字應用 廖雲仙   2008/2/20              0 1
101 96 1 0  4 0 1004 現代小說賞析 現代小說賞析  2 0 0 2 2 0 2   現代小說賞析 現代小說賞析 徐華中   2008/2/20              0 1
102 96 1 0  4 0 1004 金瓶梅導讀 金瓶梅導讀  2 0 0 2 2 0 2   金瓶梅導讀 金瓶梅導讀 張福政   2008/2/20              0 1
103 96 1 0  4 0 1004 中國民間文學 中國民間文學  2 0 0 2 2 0 2   中國民間文學 中國民間文學 劉叔爾   2008/2/20              0 1
104 96 1 0  4 0 1004 《莊子》的人生哲學 《莊子》的人生哲學  2 0 0 2 2 0 2   《莊子》的人生哲學 《莊子》的人生哲學 趙明媛   2008/2/20              0 1
105 96 1 0  4 0 1004 文藝復興時期之科學與社會 文藝復興時期之科學與社會  2 0 0 2 2 0 2   文藝復興時期之科學與社會 文藝復興時期之科學與社會 劉柏宏   2008/2/20               
106 96 1 0  4 0 1004 古今數學家的生平與思想 古今數學家的生平與思想  2 0 0 2 2 0 2   古今數學家的生平與思想 古今數學家的生平與思想 劉柏宏   2008/2/20               
107 96 1 0  4 0 1004 數學遊戲 數學遊戲  2 0 0 2 2 0 2   數學遊戲 數學遊戲 陳東賢   2008/2/20               
108 96 1 0  4 0 1004 生命科學概論 生命科學概論  2 0 0 2 2 0 2   生命科學概論 生命科學概論 謝翠玲   2008/2/20              0 1
109 96 1 0  4 0 1004 生活與毒化物科學 生活與毒化物科學  2 0 0 2 2 0 2   生活與毒化物科學 生活與毒化物科學 張漢昌   2008/2/20              0 1
110 96 1 0  4 0 1004 英美科幻小說 英美科幻小說  2 0 0 2 2 0 2   英美科幻小說 英美科幻小說 陳樹信   2008/2/20              0 1
111 96 1 0  4 0 1004 日本語與日本文化 日本語與日本文化  2 0 0 2 2 0 2   日本語與日本文化 日本語與日本文化 朱韻如   2008/2/20              0 1
112 96 1 0  4 0 1004 希臘神話導讀 希臘神話導讀  2 0 0 2 2 0 2   希臘神話導讀 希臘神話導讀 陳碧貞   2008/2/20              0 1
113 96 1 0  4 0 1004 觀光美語 觀光美語  2 0 0 2 2 0 2   觀光美語 觀光美語 林玉霞   2008/2/20               
114 96 1 0  4 0 1004 認識生物科技 認識生物科技  2 0 0 2 2 0 2   認識生物科技 認識生物科技 黃怡銘   2008/2/20              0 1
115 96 1 0  4 0 1004 資訊英文 資訊英文  2 0 0 2 2 0 2   資訊英文 資訊英文 廖文鐘   2008/2/20              0 1
116 96 1 0  4 0 1004 溝通與談判 溝通與談判  2 0 0 2 2 0 2   溝通與談判 溝通與談判 張天任   2008/2/20              0 1
117 96 1 0  4 0 1004 電影、文化與人生 電影、文化與人生  2 0 0 2 2 0 2   電影、文化與人生 電影、文化與人生 呂小燕   2008/2/20              0 1
118 96 1 0  4 0 1004 婚姻與家庭 婚姻與家庭  2 0 0 2 2 0 2   婚姻與家庭 婚姻與家庭 李泰山   2008/2/20              0 1
119 96 1 0  4 0 1004 人際關係 人際關係  2 0 0 2 2 0 2   人際關係 人際關係 李泰山   2008/2/20               
120 96 1 0  4 0 1004 兩岸關係變遷的歷程 兩岸關係變遷的歷程  2 0 0 2 2 0 2   兩岸關係變遷的歷程 兩岸關係變遷的歷程 張瑞成   2008/2/20              0 1
121 96 1 0  4 0 1004 多元文化與族群關係 多元文化與族群關係  2 0 0 2 2 0 2   多元文化與族群關係 多元文化與族群關係 張瑞成   2008/2/20               
122 96 1 0  4 0 1004 從西方到東方:傳教士在台灣 從西方到東方:傳教士在台灣  2 0 0 2 2 0 2   從西方到東方:傳教士在台灣 從西方到東方:傳教士在台灣 沈新民   2008/2/20               
123 96 1 0  4 0 1004 生涯規劃 生涯規劃  2 0 0 2 2 0 2   生涯規劃 生涯規劃 徐永熹   2008/2/20              0 1
124 96 1 0  4 0 1004 性福學 性福學  2 0 0 2 2 0 2   性福學 性福學 鄭紹宇,李建達   2008/2/20              0 1
125 96 1 0  4 0 1004 法律與生活 法律與生活  2 0 0 2 2 0 2   法律與生活 法律與生活 周宗憲   2008/2/20              0 1
126 96 1 0  4 0 1004 歌唱的藝術 歌唱的藝術  2 0 0 2 2 0 2   歌唱的藝術 歌唱的藝術 鄭志敏   2008/2/20              0 1
127 96 1 0  4 0 1004 古典音樂與電影的對話 古典音樂與電影的對話  2 0 0 2 2 0 2   古典音樂與電影的對話 古典音樂與電影的對話 劉淑如   2008/2/20              0 1
128 96 1 0  4 0 1004 基礎素描與賞析 基礎素描與賞析  2 0 0 2 2 0 2   基礎素描與賞析 基礎素描與賞析 倪玉珊   2008/2/20              0 1
129 96 1 0  4 0 1004 視覺傳達與藝術欣賞 視覺傳達與藝術欣賞  2 0 0 2 2 0 2   視覺傳達與藝術欣賞 視覺傳達與藝術欣賞 謝攸青   2008/2/20               
130 96 1 0  4 0 1004 解碼當代藝術 解碼當代藝術  2 0 0 2 2 0 2   解碼當代藝術 解碼當代藝術 侯憲堯   2008/2/20              0 1
131 96 1 0  4 0 1004 台灣與中國的城市文化 台灣與中國的城市文化  2 0 0 2 2 0 2   台灣與中國的城市文化 台灣與中國的城市文化 陳昭揚   2008/2/20              0 1
132 96 1 0  4 0 1004 思考與生活 思考與生活  2 0 0 2 2 0 2   思考與生活 思考與生活 張木雄   2008/2/20              0 1
133 96 1 0  4 0 1004 國際社交禮儀 國際社交禮儀  2 0 0 2 2 0 2   國際社交禮儀 國際社交禮儀 賴裕珊   2008/2/20              0 1
134 96 1 0  4 0 1004 藝術風情畫 藝術風情畫  2 0 0 2 2 0 2   藝術風情畫 藝術風情畫 蔡明慧   2008/2/20              0 1
135 96 1 0  4 0 1004 音樂與戲劇 音樂與戲劇  2 0 0 2 2 0 2   音樂與戲劇 音樂與戲劇 紀宜伶   2008/2/20              0 1
96230 96 1 3  1 0 1004 大學軍訓 景觀系  1 0 0 0 2  1  大學一下軍訓教學內容綱要.doc 大學一下軍訓教學內容綱要.doc 趙佩玉、蔡明觀   2008/3/21 312 林孟恩            0 1
96240 96 1 2  1 0 1004 大學軍訓 四技二共選1  2 0 1 1 2  2   軍略地理(二下)教學內容綱要.doc 軍略地理(二下)教學內容綱要.doc 林志洪   2008/3/21 312 林孟恩            0 1
96241 96 1 2  1 0 1004 大學軍訓 四技二共選2  2 0 1 1 2  2   軍略地理(二下)教學內容綱要.doc 軍略地理(二下)教學內容綱要.doc 丁偉明   2008/3/21 312 林孟恩            0 1
9600028 96 1 0  1 0 1005 體育 MA2(四景一甲)  1 0 0 0 2  1   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php 劉英傑  28 2008/03/19 籃球場 曾婉萍 中文           0 1
9600042 96 1 0  1 0 1005 體育 景觀設計與管理系  1 0 0 0 2  2  http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php 蘇榮基  50 2008/03/19 高爾夫球場 曾婉萍 中文           0 1
9600064 96 1 0  1 0 1005 體育 景觀設計與管理系  1 0 0 0 2  3  http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php 韋磊  50 2008/03/19 桌球室 曾婉萍 中文           0 1
9600102 96 1 0  1 0 1005 體育 二技四選  1 0 1 1 2  4   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php  蘇榮基  55 2008/03/19 桌球室 曾婉萍 中文           0 1
9600103 96 1 0  1 0 1005 體育 二技四選  1 0 1 1 2  4   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php  蔡憲國  55 2008/03/19 羽球場 曾婉萍 中文           0 1
9600104 96 1 0  1 0 1005 體育 二技四選  1 0 1 1 2  4   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php  伍木成  55 2008/03/19 撞球場 曾婉萍 中文           0 1
9600105 96 1 0  1 0 1005 體育 二技四選  1 0 1 1 2  4   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php  陳小平  53 2008/03/19 桌球室 曾婉萍 中文           0 1
9600106 96 1 0  1 0 1005 體育 二技四選  1 0 1 1 2  4   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php  何添生  55 2008/03/19 羽球場 曾婉萍 中文           0 1
9600107 96 1 0  1 0 1005 體育 二技四選  1 0 1 1 2  4   http://opes.ncut.edu.tw/teach_classschedule.php  朱台麟  55 2008/03/19 撞球室 曾婉萍 中文           0 1
1 96 1 4  6 0 1005 景觀設計二 景觀設計與管理系  2 0 0 3 6 0 1  景觀設計二 景觀設計二 韓可宗等協同教學  63 2008/03/01              0 1
2 96 1 4  6 0 1005 植栽材料二 景觀設計與管理系  2 0 0 2 3 0 1  植栽材料二 植栽材料二 方智芳  63 2008/03/01              0 1
3 96 1 4  6 0 1005 景觀史 景觀設計與管理系  2 0 1 3 3 0 1  景觀史 景觀史 韓可宗  63 2008/03/01              0 1
4 96 1 15  6 0 1005 電腦繪圖一 景觀設計與管理系  2 0 0 2 3 0 1  電腦繪圖一 電腦繪圖一 隋忠寰  63 2008/03/01              0 1
5 96 1 15  6 0 1005 表現法 景觀設計與管理系  2 0 0 2 3 0 1  表現法 表現法 林秦立  63 2008/03/01              0 1
6 96 1 15  6 0 1005 景觀設計四 景觀設計與管理系  2 0 0 3 6 0 2  景觀設計四 景觀設計四 方智芳等協同教學  63 2008/03/01              0 1
7 96 1 15  6 0 1005 景觀規劃與評估 景觀設計與管理系  2 0 1 3 3 0 2  景觀規劃與評估 景觀規劃與評估 張淑貞  63 2008/03/01              0 1
8 96 1 15  6 0 1005 環境規劃與管理 景觀設計與管理系  2 0 1 3 3 0 2  環境規劃與管理 環境規劃與管理 謝翠玲  63 2008/03/01              0 1
9 96 1 15  6 0 1005 電腦繪圖三 景觀設計與管理系  1 0 1 3 3 0 2  電腦繪圖三 電腦繪圖三 李美芬  63 2008/03/01              0 1
10 96 1 15  6 0 1005 測量學 景觀設計與管理系  1 0 0 2 4 0 2  測量學 測量學 謝忠岳  63 2008/03/01              0 1
11 96 1 15  6 0 1005 景觀生態學 景觀設計與管理系  1 0 0 3 3 0 2  景觀生態學 景觀生態學 謝翠玲  63 2008/03/01              0 1
12 96 1 15